دکتر هما حجاران
دانشگاه تهران
دانشکده بهداشت گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
پست الكترونيك: hajaranh@tums.ac.ir
تلفن 42933081- 88951392
فكس


دکتر فائزه شکری
پژوهشگاه رویان
صندوق پستی 16635-148 تهران
پست الکترونیک: faezehshekari@gmail.com
021-23562525 تلفن
0فكس 21-22310406


دکتر مرجان صباغیان
پژوهشگاه رویان
صندوق پستی 16635-148 تهران
پست الکترونیک: marjan.sabbaghian@gmail.com
021-23562525 تلفن
0فكس 21-22310406


دکتر سارا پهلوان
پژوهشگاه رویان
صندوق پستی 16635-148 تهران
پست الکترونیک: sarah.pahlevan2007@gmail.com
021-23562525 تلفن
0فكس 21-22310406


دکتر جواد قره چاهی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
پست الکترونیک: jgharechahi@yahoo.com


دکتر قاسم حسینی سالکده
کرج -جاده ماهدشت - موسسه اصلاح و نهال بذر -پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
صندوق پستی 31535-1897
پست الکترونیک h_salekdeh@abrii.ac.ir and hsalekdeh@yahoo.com
026تلفن 2709485 026 - 2708282
026فکس 2704539


دکتر سمانه حسینی
پژوهشگاه رویان
صندوق پستی 16635-148 تهران
پست الکترونیک: samaneh25@gmail.com
021-23562525 تلفن
0فكس 21-22310406

ارتباط با ما

آدرس
تهران - بزرگراه رسالت - خ بنی هاشم - میدان بنی هاشم و پژوهشگاه رویان - انجمن پروتئومیکس ایران
پست الکترونیک
iranianproteomicssociety@gmail.com
تلفن
+98-21-23562441
فکس
+98-21-22339958